Disclaimer

Onze site werd met de grootste zorg voor je opgesteld

Door het verschaffen van toegang tot onze website www.felinova.be, alsook het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.


De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. De informatie is zorgvuldig samengesteld naar beste weten. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

De adviezen op deze website zijn ter ondersteuning maar niet ter vervanging van medisch advies door een dierenart of ter vervanging van medicijnen. De adviezen op deze website zijn uitsluitend suggesties die eventueel kunnen leiden tot verbetering van de relaties met of het gedrag van uw kat(ten). Hierover kunnen geen garanties worden gegeven. Het toepassen van de adviezen op deze website is volledig op eigen risico. AnneleenBru en/of Felinova kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de adviezen gegeven op deze website.


Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder alle teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. Aan de gebruiker is het wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.


Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt meegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte sites is louter op eigen risico. Wij aanvaarden hierover geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website op enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.


Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. De informatie kan ondanks alle zorgvuldigheid fouten bevatten. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het tijdelijk/niet beschikbaar zijn van de website.

Wij benadrukken de gebruiker erop dat bepaalde informatie, hoewel beperkt, afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af, uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond, voor alle directe, indirecte, incidentele gevolg-, aanvullende- en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.